Resident Birthdays

November 9- Nellie Wood

November 10- Donna Smith

November 13- Irie Welch

November 14- Ken Webber

November 14- Doris Husmann

November 21- Doloris Eganhouse

November 23- Marie Bartels

November 26- Mary Bildstein

November 28- Rose Oswald

Staff Birthdays

November 12- Lindsay Takes

November 13- Danielle Hays

November 18- Vanessa Chally

November 18- Kelsey McWilliams

November 22- Lauren Shady

November 22- Rashida Jones

November 28- Alyssa Kracke